LOADING CLOSE

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއްދީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުން

  • ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ތާރީޙު ދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފޮތްތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއްދީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީއިންވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަރިކައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އާސާރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ admin@heritage.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ޚިޔާލު ބަލައިގަންނާނީ 5 މާރިޗު 2019 – 12 މާރިޗު 2019އަށް