LOADING CLOSE

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު

  • ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ހުރި ތަރިކައާއި، ދުވަސްވީ ބިނާތަކާއި، އާސާރު އެކުލެވޭ ތަންތަނާއި، ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އެރަށެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އައިޑެންޓިޓީކަމުން، މިފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމްވާގޮތަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ ކަނޑައެޅި، ތަރިކައިގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލެވި، ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އާސާރުބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލުގެ ދެލި ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށްވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ބިލާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ admin@heritage.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ޚިޔާލު ބަލައިގަންނާނީ 20 މާރިޗު 2019 – 28 މާރިޗު 2019އަށް