މިނިސްޓްރީގެ ޚަބަރުތައް

ސަގާފީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފި

ސަގާފީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ އެ ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި މިއަދު ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި…

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހު މުނާސާބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް އަލްފާޞިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނު ދެއްވާ ހާއްސަ މެސެޖު

     ﷽ އޭޕްރިލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަކީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކުރަމުންދާ ތަރިކައިގެ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުންނަށައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އަލްފާޞިލް ފައިޞަލް ނަސީމުގެ…

ދިވެހިބަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު އަލްފާޞިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނު ދެއްވާ ހާއްސަ މެސެޖު

 ﷽ އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދައި ޝުކުރުކުރަމެވެ. ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ސަލަވާތައި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިދުޢާގައި އިތުރު މާތް ރަސޫލައިގެ އެންމެހައި އާލުއަސްހާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.   އާދެ!…