ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި، މިނިސްޓަރުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ޔުމްނާ މައުމޫނަށް ރައީސް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ.