ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން

ރަމަޟާން އެލަވަންސް

މޮބައިލް ފޯނު އެލަވަންސް ކާރު އެލަވަންސް ލިވިންގް އެލަވަންސް މުސާރަ މަޤާމު މުވައްޒަފުންގެ ނަން
3,000.00 1,000.00 7,500.00 15,000.00 42,500.00 މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫނު
3,000.00 1,500.00 - 12,500.00 29,500.00 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޠާރިޤް
3,000.00 1,000.00 - 12,500.00 18,000.00 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
3,000.00 1,000.00 - 12,500.00 18,000.00 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމް
3,000.00 1,000.00 - 12,500.00 18,000.00 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ވަލީދާ ވަލީދު
3,000.00 1,000.00 - 12,500.00 18,000.00 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޙްސިން
3,000.00 - - - 20,000.00 މުޝީރު ނަސީމާ މުޙައްމަދުކަލޭފާނު
3,000.00 - - - 20,000.00 މުޝީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު
3,000.00 - - - 20,000.00 މުޝީރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
3,000.00 - - - 20,000.00 މުޝީރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
3,000.00 500.00 - 7,000.00 8,000.00 މިނިސްޓަރސް ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް ޢަލީ ފަސީލް
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އިސްމާޢީލް ނާއިލް ނަޝީދު
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ސީނިއާރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނާޘިމް
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ސީނިއާރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުނާޒު
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ސީނިއާރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ތަމްދީޙް މުޙައްމަދު
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ސީނިއާރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ހާޝިމް
3,000.00 500.00 - 10,000.00 15,000.00 ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް ޑިރެކްޓަރ ޝަމްޢޫން ޖަލީލް
3,000.00 500.00 - 7,000.00 11,000.00 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޙައުލަތު މާހިރާ
3,000.00 500.00 - 7,000.00 11,000.00 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރިޝްވާން
3,000.00 500.00 - 8,000.00 13,000.00 ރިސާޗް އެނަލިސްޓް މުޙައްމަދު ނާޖިޙު
3,000.00 500.00 - 8,000.00 13,000.00 ރިސާޗް އެނަލިސްޓް އަޙްމަދު ޢަލާ

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން

ރަމަޟާން އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ސަރވިސް އެލަވަންސް މޮބައިލް ފޯނު އެލަވަންސް އެހެނިހެން އެލަވަންސް ލިވިންގް އެލަވަންސް މުސާރަ މަޤާމު މުވައްޒަފުންގެ ނަން
3,000.00 - - - 800.00 - 15,000.00 20,500.00 ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޝަމްޢޫން ޙަމީދު
3,000.00 - 1,500.00 2,000.00 500.00 - - 13,890.00 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަޒްލީން އަޙްމަދު
3,000.00 - 1,100.00 2,000.00 350.00 - - 8,835.00 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އަމްޖަދު
3,000.00 - 1,100.00 2,000.00 350.00 - - 8,835.00 ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޔުހާ
3,000.00 - - 3,600.00 250.00 3,507.00 - 10,020.00 ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް
3,000.00 - - 3,600.00 150.00 3,507.00 - 10,020.00 ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒިފްނާ އިބްރާހީމް
3,000.00 - 900.00 2,000.00 250.00 - - 7,035.00 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާޞިމާ ޢަލީ
3,000.00 - 900.00 2,000.00 150.00 - - 6,295.00 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާފިއާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
3,000.00 - 900.00 2,000.00 150.00 - - 6,295.00 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ފަޡީނާ
3,000.00 1,762.60 - 2,000.00 150.00 - - 6,295.00 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު މަލީޙާ މުޙައްމަދު
3,000.00 1,762.60 - 2,000.00 250.00 - - 6,295.00 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ނިހާމާ އިބްރާހީމް
3,000.00 1,762.60 - 2,000.00 150.00 - - 6,295.00 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ނުޒުފާ ތައުފީޤް
3,000.00 - 700.00 2,000.00 150.00 - - 5,610.00 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ޝަޒްނާ ރަޝީދު
3,000.00 - 700.00 2,000.00 150.00 - - 5,610.00 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ނަޝާޔާ ވަޙީދު
3,000.00 1,762.60 - 2,000.00 150.00 - - 6,295.00 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އައިޝާ އަޝްރަފު
3,000.00 - 700.00 2,000.00 150.00 - - 5,610.00 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިފާޤަތު އަޙްމަދު
3,000.00 - 700.00 2,000.00 150.00 - - 5,610.00 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ޙުސައިން ނިހާދު
3,000.00 - 700.00 2,000.00 150.00 - - 5,610.00 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް
3,000.00 - 700.00 1,500.00 150.00 - - 5,020.00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަރީޞް ޙަނީފް
3,000.00 - 700.00 1,500.00 150.00 - - 5,020.00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސައިން މުޢާން
3,000.00 - 700.00 1,500.00 150.00 - - 5,020.00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙަބީބާ އާދަމް
3,000.00 - - - - - - 83.00

(މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ގަޑި އިރަކަށް)

އިވެންޓް ޑިރެކްޓަރ - (ކޮންޓްރެކްޓް) އަޙުމަދު ރަމީޒް
3,000.00 - - - - - - 83.00

(މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ގަޑި އިރަކަށް)

ކުރިޢޭޓިވް ޑިރެކްޓަރ - (ކޮންޓްރެކްޓް) ހަސަން ޢަމްރޫ އާދަމް މަނިކް
3,000.00 - 1,200.00 1,000.00 - - - 3,875.00 މަސައްކަތު ޙަފީޡާ
3,000.00 - 1,200.00 1,000.00 - - - 3,875.00 މަސައްކަތު ޝަހީމާ ޙުސައިން
3,000.00 - 1,200.00 1,000.00 - - - 3,875.00 މަސައްކަތު ޒުލައިޚާ

ނޯޓް : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަންބަރ : 2020/4 ގެ ސަރކިއުލަރގެ މަތިން ދަތުރު އެލަވަންސް އަށް ހުށަހަޅުއްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ތާވަލް އާއި އެއްގޮތަށް ދަނީ އެލަވަންސް ދެމުން

އެލަވަންސް ދޭ މިންވަރު (މަހަކު) ތަފްސީލް އެލަވަންސް ކޯޑް
ސީޒަން ޓިކެޓް / ފެރީ ދަތުރުގެ ޙަރަދު / ބަސް ދަތުރުގެ ޙަރަދު ފެރީ / ބަސް ޙިދުމަތް އޮންނަ ތަންތާގައި ދަތުރުގެ ދިގުމިން 2 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުނަމަ G102.1
300.00 ދަތުރުގެ ދިގުމިން 2 ކިލޯމީޓަރާއި 5 ކިލޯމީޓަރާއި ދެމެދުނަމަ G102.2
450.00 ދަތުރުގެ ދިގުމިން 5 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުނަމަ G102.2