# ނަން މަޤާމް
1 ޝަމްޢޫން ޙަމީދު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
2 ޝަޒްލީން އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
3 މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއިޝަތު ޔުހާ ޑިރެކްޓަރ
5 އަޙްމަދު ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް ލީގަލް އޮފިސަރ
6 ޒިފުނާ އިބްރާހީމް ލީގަލް އޮފިސަރ
7 އާސިމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
8 ނާފިއާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
9 އާމިނަތު ފަޡީނާ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
10 ޢާއިޝަތު މަލީޙާ މުޙައްމަދު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
11 ނިހާމާ އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
12 ނުޒުފާ ތައުފީޤް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
13 ޝަޒްނާ ރަޝީދު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
14 ނަޝާޔާ ވަޙީދު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
15 އައިޝާ އަޝްރަފު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ
16 އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
17 ޙުސައިން ނިހާދު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
18 ފާޠިމަތު އިފާޤަތު އަޙްމަދު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
19 މުޙައްމަދު ޙަރީޞް ޙަނީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
20 ޙުސައިން މުޢާން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
21 ޙަބީބާ އާދަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
22 ޙަފީޡާ މަސައްކަތު
23 ޝަހީމާ ޙުސައިން މަސައްކަތު
24 ޒުލައިޚާ މަސައްކަތު