# ނަން މަޤާމު
1 ޔުމްނާ މައުމޫނު މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
2 ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢައްބާސް އިބްރާހީމް މުޝީރު
3 ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މުޝީރު
4 ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ނަސީމާ މުޙައްމަދުކަލޭފާނު މުޝީރު
5 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު މުޝީރު
6 ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން މުޝީރު
7 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
8 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު
9 އަލްފާޟިލާ ވަލީދާ ވަލީދު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު
10 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙުސިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު
11 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު
12 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާޢިލް ނަޝީދު ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަން
13 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙާޝިމް ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ
14 އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ޖަލީލު ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް ޑިރެކްޓަރ
15 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާޖިޙު ރިސަރޗް އެނަލިސްޓް
16 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލާ ރިސަރޗް އެނަލިސްޓް
17 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޘިމް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
18 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލީ މަނިކު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
19 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
20 އަލްފާޟިލާ ޙައުލަތު މާހިރާ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
21 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒްމީލް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
22 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޝްވާން ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
23 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޠާއިފް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
24 އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުޢާޛް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
25 އަލްފާޟިލް އަލީ ފަޞީލް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
26 އަލްފާޟިލް ޙާތިމް އިބްރާހީމް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
27 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
28 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަނިކެ ސީނިއަރ ސަޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
29 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ހަނާން ލަތީފް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
30 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
31 އަލްފާޟިލް އަސްރާރު އާދަމް މުދީރު