# ނަން މަޤާމް
1 ޔުމްނާ މައުމޫނު މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
2 މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
3 އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
4 ވަލީދާ ވަލީދު ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
5 މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
6 އަޙްމަދު މުޙްސިން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
7 ޢަލީ ފަސީލް މިނިސްޓަރސް ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް
8 މުޙައްމަދު ނާޘިމް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
9 ޙުސައިން ޢަލީމަނިކު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
10 ޢަބްދުﷲ މުނާޒު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
11 ތަމްދީޙް މުޙައްމަދު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
12 އަޙްމަދު ހާޝިމް ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ
13 ޙައުލަތު މާހިރާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
14 އަޙްމަދު ރިޝްވާން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
15 އަޙްމަދު ޢަޒްމީލް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
16 ޝަމްޢޫން ޖަލީލް ކަލްޗުރަލް ހެރިޓޭޖް ޑިރެކްޓަރ
17 އިސްމާޢީލް ނާއިލް ނަޝީދު ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަން
18 މުޙައްމަދު ނާޖިޙު ރިސާޗް އެނަލިސްޓް
19 އަޙްމަދު ޢަލާ ރިސާޗް އެނަލިސްޓް
20 ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މުޝީރު
21 ނަސީމާ މުޙައްމަދުކަލޭފާނު މުޝީރު
22 މުޙައްމަދު ވަޙީދު މުޝީރު
23 ޢައްބާސް އިބްރާހީމް މުޝީރު