ސަގާފީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފި

ސަގާފީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ އެ ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި މިއަދު ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މެވްލޫތު ޝަވްޝަގްލޫއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މުޙައްމަދު ޠާރިޤެވެ. ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި…

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހު މުނާސާބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް އަލްފާޞިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނު ދެއްވާ ހާއްސަ މެސެޖު

     ﷽ އޭޕްރިލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަކީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކުރަމުންދާ ތަރިކައިގެ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުންނަށައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އަލްފާޞިލް ފައިޞަލް ނަސީމުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެބޭބޭފުޅުންގެ އަގުނުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.      މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ…

ދިވެހިބަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު އަލްފާޞިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނު ދެއްވާ ހާއްސަ މެސެޖު

 ﷽ އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދައި ޝުކުރުކުރަމެވެ. ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ސަލަވާތައި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިދުޢާގައި އިތުރު މާތް ރަސޫލައިގެ އެންމެހައި އާލުއަސްހާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.   އާދެ! މިއަދަކީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަމެވެ. ޙާއްސަކޮށް ދިވެހިބަސް…

މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްއަށް ޔުމްނާ މައުމޫން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި، މިނިސްޓަރުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ޔުމްނާ މައުމޫނަށް ރައީސް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ.