ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހު މުނާސާބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް އަލްފާޞިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނު ދެއްވާ ހާއްސަ މެސެޖު

     ﷽ އޭޕްރިލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަކީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކުރަމުންދާ ތަރިކައިގެ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުންނަށައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އަލްފާޞިލް ފައިޞަލް ނަސީމުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެބޭބޭފުޅުންގެ އަގުނުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.      މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ…