މިނިސްޓަރ، ބަންގްލަދޭޝްގެ މަޝްޙޫރު ފޮޓޯޖަރނަލިސްޓް : ގީއެމްބީ އަކާޝް ގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު، ‘ސޯލްސްކޭޕްސް’ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
Go to Top