މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން މީދޫގެ ދުވަސްވީ ބިނާއެއް ކަމަށްވާ ކާޑުގޭގައި މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ހިންގާ ކުތުބުޚާނާ އާއި ދާރުލްއާސާރު ބައްލަވައިލެއްވި
Go to Top