އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކޮށިދޮރަގޭގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާޤު ހިންގަވާ ދާރުލްއާސާރު މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ބައްލަވާލެއްވުން
Go to Top