ސަގާފަތާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ 11 ވަނަ އިސްލާމިކް ކޮންފެރެންސްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ޓޫނީޝިޔާގެ ތާރީޚީ ބައެއް ތަންތަނާއި ދާރުލްއާސާރާއި އާޓް ގެލެރީ އާއި ތިއޭޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި
Go to Top