މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްއަށް ޔުމްނާ މައުމޫން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި، މިނިސްޓަރުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ޔުމްނާ މައުމޫނަށް ރައީސް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ.